------------------------------

-به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند مطابق سرفصل مصوب وزارت علوم تعداد واحدهایی که باید برای فارغ التحصیلی انتخاب وبگذرانند به شرح جدول ذیل است .

عدم رعایت آن باعث مشکل در فارغ التحصیلی دانشجو می شود وعواقب بعدی بر عهده خود دانشجو می باشد .