نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۰ مورد.
عنواندستهدانلود فایل
  
تشکل های اسلامی و نشریات مقررات فعالیتهای دانشجویی
اردو مقررات فعالیتهای دانشجویی
اعزام آزاد دانشجو به خارج از کشورمقررات آموزشی
انجمنهای علمی- فرهنگی و هنریمقررات فعالیتهای دانشجویی
انجمنهای ورزشی و مسابقات مقررات فعالیتهای دانشجویی
بسیج مقررات فعالیتهای دانشجویی
ترکیب اعضای کمیتهمقررات انضباطی دانشجویی
خروج دانشجویان از کشور مقررات فعالیتهای دانشجویی
خوابگاههای دانشجویی و استیجاری مقررات مدیریت دانشگاهی
دانشجوی نمونه مقررات فعالیتهای دانشجویی
دانشجویان شاهد و ایثارگرمقررات آموزشی
دانشجویان ممتاز مقررات آموزشی
دوره های کاردانی،کارشناسی،شبانه مقررات آموزشی
شورای صنفی مقررات فعالیتهای دانشجویی
فرم اطلاعات مربوط به مجری و همکاران پژوهشیامور پژوهشی
فرم برنامه تدریسکارشناسی
فرم پرسشنامه انتخاب پژوهشگر نمونه سال امور پژوهشی
فرم پیشنهاد اجرای طرح پژوهشیامور پژوهشی
فرم پیشنهاد عنوان پایاننامه / رساله (پروژه) تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد / دکتری تخصصیامور پژوهشی
فرم در خواست حق التحقیق و حق الزحمه طرحهای تحقیقاتی دانشگاه تبریزامور پژوهشی