مسابقات ورزشی کارکنان

صعود تیم والیبال کارکنان دانشکده مرند  به مرحله یک هشتم نهایی در دانشگاه تبریز