معرفی

مسئول حراست دانشکده

اسماعیل مصطفایی

شماره تماس

041-42266683

09149339467

واحد حراست شبانه روز در خدمت دانشجویان عزیز می باشد

جهت ارسال نظرات ،پیشنهادات وانتقادات

esmaeillivari820@gmail.com