روسای دانشکده

 لیست روسای دانشکده از اول تا کنون

نام ونام خانوادگی رشته تحصیلی مرتبه علمی محل خدمت مدت ریاست
مهندس ابوالحسن حسینی کارشناسی ارشد مهندسی عمران مربی دانشکده فنی و مهندسی مرند از سال 74 تا سال 82
دکتر رحمت محمد زاده دکتری معماری دانشیار دانشکده عمران از سال 82 تا سال 84
مهندس ابوالحسن حسینی کارشناسی ارشد مهندسی عمران مربی دانشکده فنی  ومهندسی مرند از سال 84 تا سال 87
مهندس رحیم جمیری کارشناسی ارشد ژئو فیزیک مربی دانشکده علوم طبیعی از سال87 تا سال92
دکتر حسین زنوزی دکتری عمران استادیار دانشکده فنی ومهندسی مرند از سال 92 تا سال 97
دکتر امیر باقری دکتری ریاضی استادیار دانشکده فنی ومهندسی مرند اکنون