اعضای هیئت علمی گروه نقشه برداری

 

نام:

حسن

نام خانوادگی:

امامی

مرتبه علمی:

استادیار

رشته تحصیلی:

عمران- فتوگرامتری

گروه آموزشی:

نقشه برداری

پست الکترونیکی:

h_emami@tabrizu.ac.ir

صفحه شخصی:

http://simap.tabrizu.ac.ir/homepage/h_emami

وبسایت شخصی:

https://scholar.google.com/citations?user=S9CAWPoAAAAJ&hl=en

 رزومه:

http://simap.tabrizu.ac.ir/cv/h_emami

لینک های دیگر:

http://www.researchgate.net/profile/Hassan_Emami

   

 

نام:

داود

نام خانوادگی:

پروین نژاد

مرتبه علمی:

مربی

رشته تحصیلی:

عمران- سیستم اطلاعات جغرافیایی

گروه آموزشی:

نقشه برداری

پست الکترونیکی:

dparvinnezhad@tabrizu.ac.ir

صفحه شخصی:

http://simap.tabrizu.ac.ir/homepage/dparvinnezhad

وبسایت شخصی:

 

 رزومه:

http://simap.tabrizu.ac.ir/cv/dparvinnezhad

لینک های دیگر:

 
   

 

نام:

اکبر

نام خانوادگی:

جعفری

مرتبه علمی:

مربی

رشته تحصیلی:

عمران -فتوگرامتری

گروه آموزشی:

نقشه برداری

پست الکترونیکی:

akbar.jafari@tabrizu.ac.ir

صفحه شخصی:

http://simap.tabrizu.ac.ir/homepage/akbar.jafari

وبسایت شخصی:

 

 رزومه:

http://simap.tabrizu.ac.ir/cv/akbar.jafari

 

لینک های دیگر:

 
   

 

نام:

آرش

نام خانوادگی:

رحمانی زاده

مرتبه علمی:

مربی

رشته تحصیلی:

عمران - فتوگرامترى

گروه آموزشی:

نقشه برداری

پست الکترونیکی:

arahmanizadeh@tabrizu.ac.ir

 

صفحه شخصی:

http://simap.tabrizu.ac.ir/homepage/arahmanizadeh

 
 

وبسایت شخصی:

http://www.e-geomatics.com

 رزومه:

http://simap.tabrizu.ac.ir/cv/arahmanizadeh

لینک های دیگر:

 
   

 

نام:

ابوالفضل

نام خانوادگی:

رنجبر

مرتبه علمی:

مربی

رشته تحصیلی:

عمران- سیستم اطلاعات جغرافیایى

گروه آموزشی:

نقشه برداری

پست الکترونیکی:

abranjbar@tabrizu.ac.ir

صفحه شخصی:

http://simap.tabrizu.ac.ir/homepage/abranjbar

وبسایت شخصی:

www.e-geomatics.ir

 رزومه:

http://simap.tabrizu.ac.ir/cv/abranjbar

لینک های دیگر:

 
   
 

نام:

ابوالفضل

نام خانوادگی:

شهامت

مرتبه علمی:

استادیار

رشته تحصیلی:

عمران- نقشه بردارى(ژئودزى)

گروه آموزشی:

نقشه برداری

پست الکترونیکی:

A_shahamat@tabrizu.ac.ir

صفحه شخصی:

http://simap.tabrizu.ac.ir/homepage/a_shahamat/

وبسایت شخصی:

 

 رزومه:

http://simap.tabrizu.ac.ir/cv/a_shahamat/

لینک های دیگر:

https://www.researchgate.net/profile/Abolfazl_Shahamat2

   

 

نام:

رمضان

نام خانوادگی:

ضرغامی

مرتبه علمی:

استادیار

رشته تحصیلی:

ریاضی محض - آنالیز

گروه آموزشی:

ریاضی

پست الکترونیکی:

R_zarghami@tabrizu.ac.ir

صفحه شخصی:

http://simap.tabrizu.ac.ir/homepage/r-zarghami/

وبسایت شخصی:

 

 رزومه:

http://simap.tabrizu.ac.ir/homepage/r-zarghami/

لینک های دیگر:

https://www.researchgate.net/profile/Ramazan_Zarghami

   
   

 

نام:

سمیه

نام خانوادگی:

فاضلی

مرتبه علمی:

استادیار

رشته تحصیلی:

ریاضی محض - آنالیز

گروه آموزشی:

نقشه برداری

پست الکترونیکی:

fazeli@tabrizu.ac.ir

صفحه شخصی:

http://simap.tabrizu.ac.ir/homepage/fazeli

وبسایت شخصی:

 

 رزومه:

http://simap.tabrizu.ac.ir/cv/fazeli

لینک های دیگر:

https://www.researchgate.net/profile/somayyeh_fazeli

   
 
نام: ندا
نام خانوادگی: کفاش چرندابی
مرتبه علمی: استادیار
رشته تحصیلی: نقشه برداری
گروه آموزشی: نقشه برداری
پست الکترونیکی: n_kaffash@tabrizu.ac.ir
صفحه شخصی: http://simap.tabrizu.ac.ir/homepage/n_kaffash
وبسایت شخصی:  
رزومه: http://simap.tabrizu.ac.ir/cv/n_kaffash
لینک های دیگر: