اعضای هیئت علمی گروه عمران

 

نام:

 امیر

نام خانوادگی:

 باقری

مرتبه علمی:

 استادیار

رشته تحصیلی:

 ریاضی -جبر جابجایی

گروه آموزشی:

ریاضی

پست الکترونیکی:

A_bageri@tabrizu.ac.ir

صفحه شخصی:

http://simap.tabrizu.ac.ir/homepage/a_bageri

وبسایت شخصی:

                                                                       http://www.amir-bagheri.com

 رزومه:

http://simap.tabrizu.ac.ir/cv/a_bageri

لینک های دیگر:

https://www.researchgate.net/profile/Amir_Bagheri11

   

 

نام:

 عزیزه

نام خانوادگی:

جباری

مرتبه علمی:

 استادیار

رشته تحصیلی:

 ریاضی کاربردی

گروه آموزشی:

 عمران

پست الکترونیکی:

 

صفحه شخصی:

 

وبسایت شخصی:

 

 رزومه:

 

لینک های دیگر:

 
   

 

نام:

 مهدی

نام خانوادگی:

 حسین زاده

مرتبه علمی:

 استادیار

رشته تحصیلی:

 شیمی آلی -گرایش پلیمر

گروه آموزشی:

 عمران

پست الکترونیکی:

m.hosseinzadeh@tabrizu.ac.ir

صفحه شخصی:

http://simap.tabrizu.ac.ir/homepage/m.hosseinzadeh

وبسایت شخصی:

 

 رزومه:

http://simap.tabrizu.ac.ir/cv/m.hosseinzadeh

لینک های دیگر:

 

 

 

 

نام:

 ابوالحسن

نام خانوادگی:

 حسینی

مرتبه علمی:

 مربی

رشته تحصیلی:

عمران-سازه

گروه آموزشی:

عمران

پست الکترونیکی:

a.hosseini@tabrizu.ac.ir

صفحه شخصی:

 

وبسایت شخصی:

 

 رزومه:

 

لینک های دیگر:

 

 

 

 

نام:

 حسین

نام خانوادگی:

 زنوزی

مرتبه علمی:

استادیار

رشته تحصیلی:

 عمران سازه

گروه آموزشی:

 عمران

پست الکترونیکی:

zonouzi@tabrizu.ac.ir

صفحه شخصی:

http://simap.tabrizu.ac.ir/homepage/h_zonouzi

وبسایت شخصی:

 

 رزومه:

http://simap.tabrizu.ac.ir/cv/zonouzi/

لینک های دیگر:

 

 

 

 

نام:

 پروین

نام خانوادگی:

 صادقی یامچی

مرتبه علمی:

 استادیار

رشته تحصیلی:

 فیزیک اتمی ومولکولی

گروه آموزشی:

 عمران

پست الکترونیکی:

psadeghi@tabrizu.ac.ir

صفحه شخصی:

http://simap.tabrizu.ac.ir/homepage/psadeghi

وبسایت شخصی:

 

 رزومه:

http://simap.tabrizu.ac.ir/cv/psadeghi

لینک های دیگر:

 

 

 

 

نام:

 علیرضا

نام خانوادگی:

 عباس نژاد

مرتبه علمی:

 استادیار

رشته تحصیلی:

 عمران ژئوتکنیک

گروه آموزشی:

 عمران

پست الکترونیکی:

abbasnegad@tabriz.ac.ir

صفحه شخصی

http://simap.tabrizu.ac.ir/homepage/abbasnejad

وبسایت شخصی:

 

رزومه:

http://simap.tabrizu.ac.ir/cv/abbasnejad

لینک های دیگر:

https://www.researchgate.net/profile/Alireza_Abbasnejad

 

 

 

نام:

 جواد

نام خانوادگی:

 غفاری

مرتبه علمی:

 استادیار

رشته تحصیلی:

 عمران -مکانیک خاک وپی

گروه آموزشی:

 عمران

پست الکترونیکی:

j.ghaffari@tabrizu.ac.ir

صفحه شخصی :

http://simap.tabrizu.ac.ir/homepage/j.ghaffari

وب سایت شخصی:

 

رزومه:

http://simap.tabrizu.ac.ir/cv/j.ghaffari

لینک های دیگر:

 

 

 

 

نام:

کامبیز

نام خانوادگی:

فلسفیان

مرتبه علمی:

استادیار

رشته تحصیلی:

عمران

گروه آموزشی:

عمران

پست الکترونیکی:

kfalsafian@tabrizu.ac.ir

صفحه شخصی:

http://simap.tabrizu.ac.ir/homepage/kfalsafian

وب سایت شخصی :

 

رزومه:

simap.tabrizu.ac.ir/cv/kfalsafian

لینک های دیگر:

http://www.researchgate.net/profile/kambiz_Falsafian

 

 

نام:

محمد رضا

نام خانوادگی:

محمدی

مرتبه علمی:

مربی

رشته تحصیلی:

عمران

گروه آموزشی:

عمران

پست الکترونیکی:

 

صفحه شخصی :

 

وب سایت شخصی:

 

رزومه:

 

لینک های دیگر:

 

 

 

 

نام:

لیلا

نام خانوادگی:

ملکانی

مرتبه علمی:

استادیار

رشته تحصیلی:

عمران -آب

گروه آموزشی:

عمران

پست الکترونیکی:

lmalekani@tabrizu.ac.ir

صفحه شخصی:

http://simap.tabrizu.ac.ir/homepage/lmalekani

وب سایت شخصی :

 

رزومه:

simap.tabrizu.ac.ir/cv/lmalekani

لینک های دیگر:

http://www.researchgate.net/profile/Leila_Malekani