فعالیت های فوق برنامه

فعالیتهای فوق برنامه:
 

 بسیج دانشجویی :
بسیج دانشجویی از بهمن سال 1376 آغاز به فعالیت نموده است از جمله فعالیت های آن تشکیل اردو، فعالیتهای فرهنگی و اسلامی می باشد.

انجمن علمی :
انجمن علمی از 78 فعالیت خود را در زمینه نوشتن مقالات علمی وتشکیل سخنرانی وجلسات با سایر دانشگاها در سطح دانشکده انجام داده است.

انجمن ورزشی:
انجمن ورزشی از سال 82 رسما کار خود را با برگزاری انتخابات در سطح دانشکده جهت انجام مسابقات ورزشی بین دانشجویان و سایر دانشکده هاو دانشگاهها  انجام داده است