مدیریت

سرپرست دانشکده          
         
نام: امیر        
نام خانوادگی: باقری        
مرتبه علمی: استادیار        
رشته تحصیلی: ریاضی -جبر جابجایی      
گروه آموزشی: ریاضی        
پست الکترونیکی:

A_bageri@tabrizu.ac.irr

       
صفحه شخصی:

http://simap.tabrizu.ac.ir/homepage/a_bageri

       
وبسایت شخصی:                                                                        http://www.amir-bagheri.com        
رزومه: http://simap.tabrizu.ac.ir/cv/a_bageri        
لینک های دیگر: https://www.researchgate.net/profile/Amir_Bagheri11        
:شماره تلفن

041-42260003                    داخلی     210      

       
شماره فاکس 041-42260002        
معاونت آموزشی دانشکده          
         
نام: حسن        
نام خانوادگی: امامی        
مرتبه علمی: استادیار        
رشته تحصیلی: عمران -فتوگرامتری      
گروه آموزشی: نقشه برداری        
پست الکترونیکی:

h_emami@tabrizu.ac.ir

       
صفحه شخصی:

http://simap.tabrizu.ac.ir/homepage/h_emami

       
وبسایت شخصی:

https://scholar.google.com/citations?user=S9CAWPoAAAAJ&hl=en

       
رزومه:

http://simap.tabrizu.ac.ir/cv/h_emam

       
لینک های دیگر:

http://www.researchgate.net/profile/Hassan_Emami

       
شماره تلفن

  041-42260003        داخلی 205      

       
شماره فاکس

041-42260002

       

مسئول دفتر ریاست ومعاونت دانشکده

         
نام: مهدی        
نام خانوادگی : علیزاده        
شماره تلفن 041-42260003        داخلی 210