مدیریت

رئیس دانشکده          
         
نام: حسین        
نام خانوادگی: زنوزی        
مرتبه علمی: استادیار        
رشته تحصیلی: عمران- سازه      
گروه آموزشی: عمران        
پست الکترونیکی:

zonouzi@tabrizu.ac.ir

       
صفحه شخصی:

http://simap.tabrizu.ac.ir/homepage/zonouzi

       
وبسایت شخصی:          
رزومه:

http://simap.tabrizu.ac.ir/cv/zonouzi

       
لینک های دیگر:

https://ir.linkedin.com/in/hossein-zonouzi-Marand-25454246

       
:شماره تلفن

041-42260003                    داخلی     210      

       
شماره فاکس 041-42260002        
معاونت آموزشی دانشکده          
         
نام: امیر        
نام خانوادگی: باقری        
مرتبه علمی: استادیار        
رشته تحصیلی: ریاضی - جبر جابجایی      
گروه آموزشی: ریاضی        
پست الکترونیکی:

A_bageri@tabrizu.ac.ir

       
صفحه شخصی:

http://simap.tabrizu.ac.ir/homepage/a_bageri

       
وبسایت شخصی:

http://www.amir-bagheri.com

       
رزومه:

http://simap.tabrizu.ac.ir/cv/a_bageri

       
لینک های دیگر:

https://www.researchgate.net/profile/Amir_Bagheri11

       
شماره تلفن

  041-42260003        داخلی 205      

       
شماره فاکس

041-42260002

       

مسئول دفتر ریاست ومعاونت دانشکده

         
نام: مهدی        
نام خانوادگی : علیزاده        
شماره تلفن 041-42260003        داخلی 210