مدیریت

سرپرست دانشکده          
         
نام: امیر        
نام خانوادگی: باقری        
مرتبه علمی: استادیار        
رشته تحصیلی: ریاضی -جبر جابجایی      
گروه آموزشی: ریاضی        
پست الکترونیکی:

A_bageri@tabrizu.ac.irr

       
صفحه شخصی:

http://simap.tabrizu.ac.ir/homepage/a_bageri

       
وبسایت شخصی:                                                                        http://www.amir-bagheri.com        
رزومه: http://simap.tabrizu.ac.ir/cv/a_bageri        
لینک های دیگر: https://www.researchgate.net/profile/Amir_Bagheri11        
:شماره تلفن

041-42260003                    داخلی     210      

       
شماره فاکس 041-42260002        
معاونت آموزشی دانشکده          
           
نام:          
نام خانوادگی:          
مرتبه علمی:          
رشته تحصیلی:        
گروه آموزشی:          
پست الکترونیکی:

r

       
صفحه شخصی:

 

       
وبسایت شخصی:          
رزومه:          
لینک های دیگر:          
شماره تلفن

  041-42260003        داخلی 205      

       
شماره فاکس

041-42260002

       

مسئول دفتر ریاست ومعاونت دانشکده

         
نام: مهدی        
نام خانوادگی : علیزاده        
شماره تلفن 041-42260003        داخلی 210