اعضای هیئت علمی

           

نام:

رضا          

نام خانوادگی:

احمدی          

مرتبه علمی:

استادیار          

رشته تحصیلی:

ریاضی محض        

گروه آموزشی:

ریاضی           

پست الکترونیکی:

rahmadi@tabrizu.ac.ir

         

صفحه شخصی:

http://simap.tabrizu.ac.ir/homepage/rahmadi

         

وبسایت شخصی:

           

رزومه:

http://simap.tabrizu.ac.ir/cv/rahmadi

         

لینک های دیگر:

           
             
           
نام: حسن          
نام خانوادگی: امامی          
مرتبه علمی: استادیار          
رشته تحصیلی: عمران- فتوگرامتری        
گروه آموزشی: نقشه برداری          
پست الکترونیکی:

h_emami@tabrizu.ac.ir

         
صفحه شخصی:

http://simap.tabrizu.ac.ir/homepage/h_emami

         
وبسایت شخصی:

https://scholar.google.com/citations?user=S9CAWPoAAAAJ&hl=en

         
 رزومه:

http://simap.tabrizu.ac.ir/cv/h_emami

         
لینک های دیگر:

http://www.researchgate.net/profile/Hassan_Emami

         
             
           
نام: امیر          
نام خانوادگی: باقری          
مرتبه علمی: استادیار          
رشته تحصیلی: ریاضی - جبر جابجایی        
گروه آموزشی: ریاضی          
پست الکترونیکی:

A_bageri@tabrizu.ac.ir

             
صفحه شخصی:

http://simap.tabrizu.ac.ir/homepage/a_bageri

         
وبسایت شخصی:

http://www.amir-bagheri.com

         
 رزومه:

http://simap.tabrizu.ac.ir/cv/a_bageri

         
لینک های دیگر:

https://www.researchgate.net/profile/Amir_Bagheri11

         
             
           
نام: داود          
نام خانوادگی: پروین نژاد        
مرتبه علمی: مربی          
رشته تحصیلی: عمران- سیستم اطلاعات جغرافیایی      
گروه آموزشی: نقشه برداری        
پست الکترونیکی:

dparvinnezhad@tabrizu.ac.ir

               
صفحه شخصی:

http://simap.tabrizu.ac.ir/homepage/dparvinnezhad

         
وبسایت شخصی:            
 رزومه:

http://simap.tabrizu.ac.ir/cv/dparvinnezhad

         
لینک های دیگر:            
             
           
نام: اکبر          
نام خانوادگی: جعفری          
مرتبه علمی: مربی          
رشته تحصیلی: عمران -فتوگرامتری        
گروه آموزشی: نقشه برداری        
پست الکترونیکی:

akbar.jafari@tabrizu.ac.ir

         
صفحه شخصی:

http://simap.tabrizu.ac.ir/homepage/akbar.jafari

         
وبسایت شخصی:            
 رزومه:

http://simap.tabrizu.ac.ir/cv/akbar.jafari

         
لینک های دیگر:            
             
           
نام: ابوالحسن          
نام خانوادگی: حسینی          
مرتبه علمی: مربی          
رشته تحصیلی: عمران - سازه        
گروه آموزشی: عمران          
پست الکترونیکی:

a.hoseini@tabrizu.ac.ir

         
صفحه شخصی:            
وبسایت شخصی:            
 رزومه:            
لینک های دیگر:            
             
           
نام: آرش          
نام خانوادگی: رحمانی زاده        
مرتبه علمی: مربی          
رشته تحصیلی: عمران - فتوگرامترى        
گروه آموزشی: نقشه برداری        
پست الکترونیکی:

arahmanizadeh@tabrizu.ac.ir

         
صفحه شخصی:

http://simap.tabrizu.ac.ir/homepage/arahmanizadeh

         
وبسایت شخصی:

http://www.e-geomatics.com

         
 رزومه:

http://simap.tabrizu.ac.ir/cv/arahmanizadeh

         
لینک های دیگر:            
             
           
نام: ابوالفضل          
نام خانوادگی: رنجبر          
مرتبه علمی: مربی          
رشته تحصیلی: عمران- سیستم اطلاعات جغرافیایى      
گروه آموزشی: نقشه برداری        
پست الکترونیکی:

abranjbar@tabrizu.ac.ir

         
صفحه شخصی:

http://simap.tabrizu.ac.ir/homepage/abranjbar

         
وبسایت شخصی:

www.e-geomatics.ir

         
 رزومه:

http://simap.tabrizu.ac.ir/cv/abranjbar

         
لینک های دیگر:            
             
           
نام: حسین          
نام خانوادگی: زنوزی          
مرتبه علمی: استادیار          
رشته تحصیلی: عمران- سازه        
گروه آموزشی: عمران          
پست الکترونیکی:

zonouzi@tabrizu.ac.ir

         
صفحه شخصی:

http://simap.tabrizu.ac.ir/homepage/zonouzi

         
وبسایت شخصی:            
 رزومه:

http://simap.tabrizu.ac.ir/cv/zonouzi

         
لینک های دیگر:

https://ir.linkedin.com/in/hossein-zonouzi-Marand-25454246

         
             
           
نام: ابوالفضل          
نام خانوادگی: شهامت          
مرتبه علمی: مربی          
رشته تحصیلی: عمران- نقشه بردارى(ژئودزى)      
گروه آموزشی: نقشه برداری        
پست الکترونیکی:

A_shahamat@tabrizu.ac.ir

         
صفحه شخصی:

http://simap.tabrizu.ac.ir/homepage/a_shahamat/

         
وبسایت شخصی:            
 رزومه:

http://simap.tabrizu.ac.ir/cv/a_shahamat/

         
لینک های دیگر:

https://www.researchgate.net/profile/Abolfazl_Shahamat2

         
             
           
نام: پروین           
نام خانوادگی: صادقی          
مرتبه علمی: استادیار          
رشته تحصیلی: فیزیک اتمی و مولکولی        
گروه آموزشی: عمران          
پست الکترونیکی:

psadeghi@tabrizu.ac.ir

         
صفحه شخصی:

http://simap.tabrizu.ac.ir/homepage/psadeghi

         
وبسایت شخصی:            
 رزومه:

http://simap.tabrizu.ac.ir/cv/psadeghi

         
لینک های دیگر:            
             
           
نام: رمضان          
نام خانوادگی: ضرغامی          
مرتبه علمی: استادیار          
رشته تحصیلی: ریاضی محض - آنالیز        
گروه آموزشی: ریاضی          
پست الکترونیکی:

R_zarghami@tabrizu.ac.ir

         
صفحه شخصی:

http://simap.tabrizu.ac.ir/homepage/r-zarghami/

         
وبسایت شخصی:            
 رزومه:

http://simap.tabrizu.ac.ir/homepage/r-zarghami/

         
لینک های دیگر:

https://www.researchgate.net/profile/Ramazan_Zarghami

         
             
           
نام: جواد          
نام خانوادگی: غفاری          
مرتبه علمی: استادیار          
رشته تحصیلی: عمران- مکانیک خاک وپی      
گروه آموزشی: عمران          
پست الکترونیکی:

j.ghaffari@tabrizu.ac.ir

         
صفحه شخصی:

http://simap.tabrizu.ac.ir/homepage/j.ghaffari

         
وبسایت شخصی:            
 رزومه:

http://simap.tabrizu.ac.ir/cv/j.ghaffari

         
لینک های دیگر:            
             
           
نام: سمیه          
نام خانوادگی: فاضلی          
مرتبه علمی: استادیار          
رشته تحصیلی: ریاضی کاربردی- آنالیز عددی      
گروه آموزشی: ریاضی          
پست الکترونیکی:

fazeli@tabrizu.ac.ir

         
صفحه شخصی:

http://simap.tabrizu.ac.ir/homepage/fazeli

         
وبسایت شخصی:            
 رزومه:

http://simap.tabrizu.ac.ir/cv/fazeli

         
لینک های دیگر:

https://www.researchgate.net/profile/somayyeh_fazeli

         
             
           
نام: کامبیز          
نام خانوادگی: فلسفیان          
مرتبه علمی: استادیار          
رشته تحصیلی: عمران سازه های هیدرولیکی          
گروه آموزشی: عمران          
پست الکترونیکی:

kfalsafian@tabrizu.ac.ir

         
صفحه شخصی:

http://simap.tabrizu.ac.ir/homepage/kfalsafian

         
وبسایت شخصی:            
 رزومه:

http://simap.tabrizu.ac.ir/cv/kfalsafian

         
لینک های دیگر:

https://www.researchgate.net/profile/kambiz_Falsafian

         
             
           
نام: لیلا          
نام خانوادگی: ملکانی          
مرتبه علمی: استادیار          
رشته تحصیلی: عمران- آب          
گروه آموزشی: عمران          
پست الکترونیکی:

lmalekani@tabrizu.ac.ir

         
صفحه شخصی:

http://simap.tabrizu.ac.ir/homepage/lmalekani

         
وبسایت شخصی:            
 رزومه:

http://simap.tabrizu.ac.ir/cv/lmalekani

         
لینک های دیگر:

https://www.researchgate.net/profile/Leila_Malekani

         
             
           
نام: علیرضا          
نام خانوادگی: عباس نژاد          
مرتبه علمی: استاد یار          
رشته تحصیلی: عمران- ژئوتکنیک        
گروه آموزشی: عمران          
پست الکترونیکی:

abbasnejad@tabrizu.ac.ir

         
صفحه شخصی:

http://simap.tabrizu.ac.ir/homepage/abbasnejad

         
وبسایت شخصی:            
 رزومه:

http://simap.tabrizu.ac.ir/cv/abbasnejad

         
لینک های دیگر:

https://www.researchgate.net/profile/Alireza_Abbasnejad

         
             
           
نام: محمد رضا          
نام خانوادگی: محمدی          
مرتبه علمی: مربی          
رشته تحصیلی: عمران          
گروه آموزشی:            
پست الکترونیکی:            
صفحه شخصی:            
وبسایت شخصی:            
 رزومه:            
لینک های دیگر:            
             
           
نام: عزیزه          
نام خانوادگی: جباری          
مرتبه علمی: استادیار          
رشته تحصیلی: ریاضی کاربردی          
گروه آموزشی: ریاضی          
پست الکترونیکی:

a_jabari@tabrizu.ac.ir

         
صفحه شخصی:            
وبسایت شخصی:            
 رزومه:            
لینک های دیگر:

https://ir.linkedin.com/in/azizeh-jabbari-1976a579

https://www.researchgate.net/profile/Azizeh_Jabbari

 

         

                                                                                                                                                                                              

نام:

   مهدی

               

نام خانوادگی:

   حسین زاده

               

مرتبه علمی:

   استادیار

               

رشته تحصیلی:

   شیمی آلی(گرایش پلیمر)

               

گروه آموزشی:

   -

               

پست الکترونیکی:

 

               

صفحه شخصی:

 

               

وبسایت شخصی:

 

               

رزومه:

 

               

لینک های  دیگر:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

نام:

ندا                

نام خانوادگی:

کفاش چرندابی                

مرتبه علمی:

استادیار                

رشته تحصیلی :

عمران-نقشه برداری                

گروه آموزشی:

نقشه برداری                

پست الکترونیکی:

n_kaffash@tabrizu.ac.ir

               

صفحه شخصی:

http://simap.tabrizu.ac.ir/homepage/n_kaffash                

وب سایت شخصی:

                 

رزومه

http://simap.tabrizu.ac.ir/cv/n_kaffash

               

لینک های دیگر