اساتید راهنمای دانشجویان گروه نقشه برداری بر حسب گرایش و ورودی


اساتید راهنمای دانشجویان گروه نقشه برداری  بر حسب گرایش و ورودی

 

نام رشته

سال ورودی

استاد

کارشناسی پیوسته نقشه برداری

91

آقای مهندس شهامت

92

آقای مهندس رحمانی زاده

93

آقای مهندس جعفری

94

آقای مهندس پروین نژاد

95

آقای مهندس شهامت

کارشناسی ناپیوسته نقشه برداری

93

آقای مهندس امامی

94

آقای مهندس رنجبر

95

آقای مهندس امامی


دانشجویان محترم جهت اخذ هرگونه سئوال و رفع مشکل به استاد راهنما مربوطه مراجعه فرمائید