اعضای هیئت علمی گروه نقشه برداری

 

نام:

حسن

نام خانوادگی:

امامی

مرتبه علمی:

استادیار

رشته تحصیلی:

عمران- فتوگرامتری

شماره اتاق:

217

پست الکترونیکی:

h_emami@tabrizu.ac.ir

   

 

نام:

داود

نام خانوادگی:

پروین نژاد

مرتبه علمی:

مربی

رشته تحصیلی:

عمران- سیستم اطلاعات جغرافیایی

شماره اتاق:

218

پست الکترونیکی:

dparvinnezhad@tabrizu.ac.ir

   

 

نام:

اکبر

نام خانوادگی:

جعفری

مرتبه علمی:

مربی

رشته تحصیلی:

عمران -فتوگرامتری

شماره اتاق:

216

پست الکترونیکی:

akbar.jafari@tabrizu.ac.ir

   

 

نام:

آرش

نام خانوادگی:

رحمانی زاده

مرتبه علمی:

مربی

رشته تحصیلی:

عمران - فتوگرامترى

شماره اتاق:

218

پست الکترونیکی:

arahmanizadeh@tabrizu.ac.ir

 
   

 

نام:

ابوالفضل

نام خانوادگی:

رنجبر

مرتبه علمی:

مربی

رشته تحصیلی:

عمران- سیستم اطلاعات جغرافیایى

شماره اتاق:

213

پست الکترونیکی:

abranjbar@tabrizu.ac.ir

   
 

نام:

ابوالفضل

نام خانوادگی:

شهامت

مرتبه علمی:

استادیار

رشته تحصیلی:

عمران- نقشه بردارى(ژئودزى)

شماره اتاق:

215

پست الکترونیکی:

A_shahamat@tabrizu.ac.ir

   
 
نام: ندا
نام خانوادگی: کفاش چرندابی
مرتبه علمی: استادیار
رشته تحصیلی: نقشه برداری
شماره اتاق: 214
پست الکترونیکی: n_kaffash@tabrizu.ac.ir