اعضای هیئت علمی گروه عمران

 

 

نام:

 مهدی

نام خانوادگی:

 حسین زاده

مرتبه علمی:

 استادیار

رشته تحصیلی:

 شیمی آلی -گرایش پلیمر

شماره اتاق:

317

پست الکترونیکی:

 

 

 

 

نام:

 ابوالحسن

نام خانوادگی:

 حسینی

مرتبه علمی:

 مربی

رشته تحصیلی:

عمران-سازه

شماره اتاق:

319

پست الکترونیکی:

a.hosseini@tabrizu.ac.ir

 

 

 

نام:

 حسین

نام خانوادگی:

 زنوزی

مرتبه علمی:

استادیار

رشته تحصیلی:

 عمران سازه

شماره اتاق:

323

پست الکترونیکی:

zonouzi@tabrizu.ac.ir

 

 

 

نام:

 پروین

نام خانوادگی:

 صادقی یامچی

مرتبه علمی:

 استادیار

رشته تحصیلی:

 فیزیک اتمی ومولکولی

شماره اتاق:

314

پست الکترونیکی:

psadeghi@tabrizu.ac.ir

 

 

 

نام:

 علیرضا

نام خانوادگی:

 عباس نژاد

مرتبه علمی:

 استادیار

رشته تحصیلی:

 عمران ژئوتکنیک

شماره اتاق:

323

پست الکترونیکی:

abbasnegad@tabriz.ac.ir

 

 

 

نام:

 جواد

نام خانوادگی:

 غفاری

مرتبه علمی:

 استادیار

رشته تحصیلی:

 عمران -مکانیک خاک وپی

شماره اتاق:

321

پست الکترونیکی:

j.ghaffari@tabrizu.ac.ir

 

 

 

نام:

کامبیز

نام خانوادگی:

فلسفیان

مرتبه علمی:

استادیار

رشته تحصیلی:

عمران

شماره اتاق:

318

پست الکترونیکی:

kfalsafian@tabrizu.ac.ir

 

 

نام:

محمد رضا

نام خانوادگی:

محمدی

مرتبه علمی:

مربی

رشته تحصیلی:

عمران

شماره اتاق:

320

پست الکترونیکی:

 

 

 

 

نام:

لیلا

نام خانوادگی:

ملکانی

مرتبه علمی:

استادیار

رشته تحصیلی:

عمران -آب

شماره اتاق:

322

پست الکترونیکی:

lmalekani@tabrizu.ac.ir