اساتید راهنمای دانشجویان گروه ریاضیات بر حسب گرایش و ورودی

 

اساتید راهنمای دانشجویان گروه  ریاضیات بر حسب گرایش و ورودی

 

 

نام رشته

سال ورودی

استاد

کارشناسی ریاضیات و کاربردها

91

خانم دکتر فاضلی

92

آقای دکتر باقری

93

آقای دکتر ضرغامی

94

آقای دکتر باقری

95

خانم دکتر فاضلی

 

دانشجویان محترم جهت اخذ هرگونه سئوال و رفع مشکل به استاد راهنما مربوطه مراجعه فرمائید