امور اداری


رئیس اداره خدمات اداری ومالی

حسن فضل الهی

دانش آموخته :کارشناسی علوم تربیتی -تکنولوژی آموزشی

شماره تلفن :42260003 -041

داخلی 203

---------------------------

مسئول دبیر خانه

مهری صمدی فر

دانش آموخته : کارشناسی ارشد علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی

شماره تلفن :42260003 -041

داخلی 235