اساتید مشاور و راهنمای دانشجویان گروه عمران بر حسب گرایش و ورودی

 

نام رشته

سال ورودی

استاد

کاردان فنی عمران- ساختمانهای بتنی

92

آقای دکتر زنوزی

93

خانم دکتر صادقی

94

خانم دکتر صادقی

95

خانم دکتر صادقی

کاردان فنی عمران- کارهای عمومی ساختمان

94

آقای مهندس حسینی

95

آقای دکتر زنوزی

کارشناسی پیوسته مهندسی عمران

92

آقای مهندس فلسفیان

93

آقای دکتر غفاری

94

آقای مهندس فلسفیان

95

آقای دکتر غفاری

کارشناسی ناپیوسته مهندسی اجرائی عمران

92

آقای مهندس فلسفیان

94

آقای مهندس حسینی

95

خانم دکتر ملکانی

کارشناسی ناپیوسته ساختمان

92

آقای مهندس حسینی

93

آقای مهندس حسینی


دانشجویان محترم جهت اخذ هرگونه سئوال و رفع مشکل به استاد راهنما مربوطه مراجعه فرمائید