مدیر آموزش و کارشناسان امور آموزشی

                

                                       مدیر امور آموزشی دانشکده فنی ومهندسی مرند

 

 

ابراهیم اکبری

       دانش آموخته کارشناسی  ارشد رشته علوم تربیتی

تلفن:42263300-42260003-041

داخلی: 211

_____________

___________________

 

کارشناسان امورآموزشی

 

معصومه اسماعیلی 

دانش آموخته کارشناسی ارشد زیست شناسی

تلفن:42263300-42260003-041

داخلی: 204

 

ام البنین ایمانی

دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

تلفن:42263300-42260003-041

داخلی: 224

 

فاطمه جهدی

دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم تربیتی

تلفن:42263300-42260003-041

داخلی: 224