آموزش

 

اداره آموزش دانشکده فنی و مهندسی مرند عهده دار امور محوری مربوط به ثبت نام، انتخاب واحد و نیز بررسی و اقدام به کلیه مکاتبات آموزشی، نظارت بر حسن اجرای آئین نامه­ها، بخش نامه­ها و مقررات آموزشی و امور مربوط به فارغ­التحصیلی دانشجویان و همچنین مدیریت سیستم اینترنتی آموزشی و مالی سما دانشکده می باشد.