سایت کامپیوتری

مرکز رایانه دانشکده فنی و مهندسی مرند درسال 1376 ایجاد شد و در حال حاضر با امکانات موجود نیازهای درسی دانشجویان را برآورده می سازد