سایت کامپیوتری

 

مرکز کامپیوتر دانشکده فنی و مهندسی مرند درسال 1376 ایجاد شده است  و در حال حاضر دارای سه سایت کامپیوتری مجزا و دارای شبکه اینترنت می باشد ، دو سایت جهت  برگزاری کلاس های عملی تخصصی، گروه های آموزشی و یک سایت کامپیوتری عمومی جهت استفاده دانشجویان از نرم افزارهای عمومی ،تخصصی واینترنت می باشد.