معرفی مدیران گروههای آموزشی

مدیر گروه عمران

دکتر کامبیز فلسفیان

شماره تلفن:  42260003- 041

داخلی 207

 

مدیر گروه ریاضی ونقشه برداری

دکتر ابوالفضل شهامت

شماره تلفن : 42260003- 041

داخلی 234

 


مسئول دفتر گروه های آموزشی

محمد فضل الهی

شماره تلفن:  42260003- 041

داخلی 206