کتابخانه

 


کتابخانه دانشکده فنی و مهندسی مرند با در اختیار داشتن کتاب ‌های تخصصی و عمومی پاسخگوی مراجعات دانشجویان و پژوهشگران است. همچنین فعالیت خود را در بخش مطبوعات واطلاع رسانی با آبونه شدن درمجلات علمی ، فرهنگی انجام میدهد.                                                              

زبان

تعداد

فارسی

7800

انگلیسی

400