کتابخانه

 


کتابخانه دانشکده فنی و مهندسی مرند با در اختیار داشتن کتاب ‌های تخصصی و عمومی پاسخگوی مراجعات دانشجویان و پژوهشگران است. همچنین فعالیت خود را در بخش مطبوعات واطلاع رسانی با آبونه شدن درمجلات علمی ، فرهنگی انجام خواهد داد.                                                             

زبان

تعداد

فارسی

9800

انگلیسی

400